obliczenia

Zamknięcie roku obrotowego 2020  

Jakie obowiązki czekają przedsiębiorców przed 31 marca? 

 

Zamknięcie roku obrotowego 2020 – na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków, które należy rozpocząć od prac przygotowawczych, do których zaliczamy:

 • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na 31 grudnia 2020 roku 
  • ustalenie salda końcowego aktywów i pasywów 
  • porównanie salda z wynikami inwentaryzacji i dokonanie ewentualnych korekt 
  • uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych i kont analitycznych 
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok
  Polega ono na trwałym i nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania w nim zapisów. Księgi rachunkowe to, w świetle art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowościzbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, na które składają się:  
  • dziennik,  
  • księga główna,  
  • księgi pomocnicze, 
  • zestawienie obrotów i sald (kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych),  
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).  
 • sporządzenie i podpisanie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok

  Jest to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dniem bilansowym jest 31 grudnia. Spółki jawne lub spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, jeśli mają przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro. Wówczas składają we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe (w zależności od obowiązku jednostki) składa się z: 

  • bilansu – wykazuje się stan aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy 
  • rachunku zysków i strat  wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy 
  • Zestawienia zmian w kapitel własnym – obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego 
  • Rachunku przepływów pieniężnych – prezentuje przepływ środków pieniężnych w jednostce, w podziale na ich źródła i wykorzystanie.  Dodatkowe informacje i objaśnienia – zawiera między innymi opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

  Do sprawozdania finansowego trzeba dołączyć: 

  • uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie finansowe 
  • sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane – dotyczy m.in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych) 
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty 
  • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu). 
 • sporządzenie sprawozdania z działalności

  Powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: 

  • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego; 
  • przewidywanym rozwoju jednostki; 
  • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 
  • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 
  • udziałach własnych, w tym: 
   • przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, 
   • liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, 
   • w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów, 
   • liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują; 
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 
  • instrumentach finansowych w zakresie: 
   • ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, 
   • przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 
 • złożenie do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych)

  CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności niektórych organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8. Obowiązuje zasada, że CIT-8 składamy elektronicznie (papierowo tylko w niektórych przypadkach). Zasadą obowiązującą w składaniu CIT-8 z załącznikami jest, że musi zostać sporządzony w formie elektronicznej, musi być elektronicznie podpisany i drogą elektroniczną przekazany do urzędu skarbowego. Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nieskładające za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne. Taka organizacja może wysłać CIT-8 w tradycyjnej papierowej, manualnie podpisanej formie. 

 

Zamknięcie roku obrotowego jest wieloetapowym i trudnym zadaniem. Nasi specjaliści na bieżąco udzielają klientom niezbędnej pomocy, związanej z obowiązkami sprawozdawczymi. Świadczymy wszelkie usługi, aby przejść przez cały proces sprawnie i terminowo. 

 


Czym jest formularz CBC-P i jaki jest jego cel? 

W związku z raportowaniem CBC jednostki, które wchodzą w skład grupy podmiotów, są zobowiązane do złożenia powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów.  

Art. 86 ust. 1 ustawy zawiera regulacje, które dotyczą powiadamiania właściwych organów RP przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów (zlokalizowane w Polsce), jaką rolę posiadają w związku z przedmiotową sprawozdawczością (jednostka dominująca, wyznaczona jednostka, inna jednostka, składająca informację o grupie podmiotów w związku z regulacjami dotyczącymi tzw. wtórnej sprawozdawczości). 

Celem automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CBC) jest wzmocnienie działań nakierowanych na zjawisko zaniżania podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów między jednostkami zależnymi oraz jednostką dominującą w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w dużej skali i działających w więcej niż jedna jurysdykcjach podatkowych. 

Jednolite wymogi w ramach UE i krajów OECD, które dotyczą automatycznej wymiany informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, stanowić będą narzędzie do identyfikacji potencjalnie wątpliwych struktur tworzonych przez grupy podmiotów powiązanych, nakierowanych na unikanie opodatkowania. 

Jeśli dana jednostka nie ma obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów, przekazuje informację na temat jednostki raportującej, w tym wskazuje państwo, w którym zostanie ta informacja przekazana. 

 

 

Źródła: 

http://okolicebiznesu.pl/przygotowanie-do-zamkniecia-2020-roku/  

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-prowadzic-ksiegowosc/kto-i-kiedy-musi-skladac-sprawozdania-finansowe-do-krs  

https://rachunkowosc.com.pl/ustawa_o_rachunkowosci/art_49/sprawozdanie_z_dzialalnosci_jednostki  

https://poradnik.ngo.pl/cit8-obowiazkiem-kazdej-organizacji-pozarzadowej  

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/automatyczna-wymiana-informacji-podatkowych/cbc/