pieniądze

WSPARCIE FINASOWE RZĄDU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Z 31 marca na 1 kwietnia 2020 r. parlament przegłosował rozdział pakietu ustaw, składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Zawiera on wiele poprawek, które mają zastosowanie do obecnej wyjątkowej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19. Ustawy będą zmienione przez szereg kolejnych dekretów. Wiele elementów tych ustaw ma na celu wsparcie finansowe dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGSP

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 15% – 25% w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie na okres 3 miesięcy dofinansowania wynagrodzeń oraz opłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników objętych:

 • przestojem ekonomicznym – możliwość obniżenie wynagrodzenia max. do 50% nie niższe niż minimalne wynagrodzenie, proporcjonalnie do czasu pracy.  Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł.
 • obniżonym wymiarem czasu pracy – o 20 % nie więcej niż do pół etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pomoc Starosty

Pracodawcy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30% – 80% w następstwie COVID-19, może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości od 50% do 90% kosztów wynagrodzeń w zależności od utraconego dochodu, jednak nie więcej niż 50% do 90 % minimalnego wynagrodzenia.

Uwaga: wsparcie finansowe dotyczy mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Przestój /obniżony wymiar czasu pracy

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pozwala wprowadzić u przedsiębiorców:

 • przestój – z możliwością obniżenia wynagrodzenia max. do 50% nie niższe niż minimalne wynagrodzenie, proporcjonalnie do czasu pracy,
 • obniżyć wymiar czasu pracy o 20 % nie więcej niż do pół etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, poprzez zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Zawarcie porozumienia zwalnia Pracodawcę z tworzenia wypowiedzeń zmieniających na podstawie art. 42. KP.

Czas pracy

Pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 15% – 25% w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019, ustawa dopuszcza:

 • skrócenie dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z 11 do 8 godzin
  (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni) oraz skrócenia tygodniowego czasu odpoczynku z 35 do 32 godzin,
 • zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
  o wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy z możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu do 12 godz. oraz okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy,
 • zawarcia porozumienia o stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynika to z umowy o pracę zawarte z tymi pracownikami w zakresie i przez czas ustalony w tym porozumieniu.

Umorzenie składek ZUS pracodawcy do 9 ubezpieczonych

Firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 9 osób mogą ubiegać się o umorzenie nieopłaconych składek ZUS za okres marzec – maj 2020r. Powyższe rozwiązanie dotyczy płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 oraz zgłaszali do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 9 osób w dniu 29 luty 2020.

Powyższa forma wsparcia stanowi pomoc publiczną.

Umorzenie składek ZUS dla samozatrudnionych

Samozatrudnieni tj. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z umorzenia składek ZUS pod warunkiem zachowania kryterium przychodu. Powyższe rozwiązanie dotyczy samozatrudnionych, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 oraz przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. np. za marzec 2020 przychód do  kwoty 15 681zł .

Powyższa forma wsparcia stanowi pomoc publiczną.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jeżeli w wyniku COVID-19 umowa cywilna nie doszła do skutku lub nastąpiło organicznie jej wykonania to w związku z przestojem przysługuje jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości maksymalnie 2080 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest zawarcie umowy przed 1 lutego 2020, nie posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz spełnienie kryterium przychodu.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Samozatrudnieni tj. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, u których w wyniku COVID-19 nastąpił przestój mogą wnioskować o jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2080zł lub 1300zł.

Warunkiem uzyskania świadczenia w wysokości 2080 zł jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020, brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz spełnienie kryterium przychodu.

Dodatkowo samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność przed 1 luty 2020, ale zawiesili ją po 31 stycznia 2020 i spełnili warunek kryterium przychodu, również nabędą prawo do świadczenia postojowego.

Samozatrudnieni opodatkowani w formie karty podatkowej, zwolnieni z opłacania VAT, nie mający innego tytułu do ubezpieczeń społecznych otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1300 zł bez spełnienia kryterium przychodowego.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – pomoc Starosty

Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30% – 80% w następstwie COVID-19, może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  w wysokości od 50% do 90%  kwoty  minimalnego wynagrodzenia.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  oraz  prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. Niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. zł z możliwością jej umorzenia.

 

POZOSTAŁE REGULACJE

Dłuższy czas na złożenie deklaracji rocznej PIT oraz  wydłużenie terminu płatności PIT4

 • Brak sankcji za złożenie deklaracji rocznej PIT i zapłaty podatku za 2019 rok po terminie, jeśli nastąpi to do 31 maja 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
 • zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Wsparcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy.

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy,  którzy nie spełnią wymogów dla umorzenia składek.

Zmiana terminów w PPK

Zmianie uległy terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK. Nowe obowiązujące terminy dla pracodawców, którzy zatrudniali na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób  to:

 • 27 października 2020 r. ─  na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
 • 10 listopada 2020 r. ─  na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Aktualności:

Jak podaje portal gov.pl w aktualnościach 100 mld zł trafi do kieszeni polskich firm na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej

Z nowego programu Tarczy Antykryzysowej skierowanego do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa skorzysta nawet 670 tys polskich firm. Jego celem jest ochrona rynku pracy oraz zapewnienie płynności finansowej w czasie kryzysu. Na tarczę finansową składają komponenty o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB) w ramach których:
• do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł,
• do małych i średnich firm – 50 mld zł,
• do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.
Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.
Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej będzie prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków.
Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmie zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR

Jeśli Twoja firma rozważa rozpoczęcie restrukturyzacji, zachęcamy do zapoznania się z naszym poprzednim wpisem: Restrukturyzacja w dobie koronawirusa