Outsourcing płac

Outsourcing płac gwarantuje poufność danych pracowników i firmy, zgodność z wymogami prawa pracy oraz kontrolowany dostęp do danych pracowników. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu zdobytemu w tym obszarze, jesteśmy w stanie zapewnić obsługę płacową i doradztwo, niezależnie od branży, wielkości firmy czy liczby pracowników. Staramy się zapewnić naszym klientom sprawność procesów w każdej fazie rozliczenia. Nasza obsługa płacowa obejmuje m.in:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami z klientem,
 • sporządzanie i przekazywanie pasków płacowych pracowników,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • rozliczanie czasu pracy.

Outsourcing kadr

Obsługa kadrowa polega na wielu rutynowych, a zarazem pracochłonnych czynnościach. Nieustanne zmiany przepisów oraz regulacji prawa pracy wymaga bieżącego śledzenia informacji branżowych. Niezbędna jest fachowa wiedza z tego obszaru, doświadczenie i czas. Wiemy, że administracja kadrowa jest istotnym, ale nie najważniejszym aspektem biznesu dla naszych klientów. Decydując się na współpracę, nasi klienci mogą poświecić więcej uwagi swoim działaniom na rzecz rozwoju firmy, a wszystkie kwestie związane z zarządzaniem kadrami mogą powierzyć nam. W ramach tych usług proponujemy m.in.:


 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w stosownych instytucjach administracji państwowej,
 • wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników,
 • weryfikację i przygotowywanie umów dla pracowników,
 • sporządzanie aneksów wprowadzających zmiany w umowach z pracownikami,
 • opracowanie regulaminów wewnętrznych oraz procedur grupowych,
 • reprezentowanie klientów w przypadku kontroli instytucji administracji państwowej,
 • organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy.

Kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej

Poufność dotycząca kwestii wynagrodzeń dla kadry zarządzającej jest istotnym czynnikiem bezpiecznego systemu naliczania płac w każdej firmie.

Kontrakt menedżerski jest dużo bardziej prestiżowym typem umowy i ma zastosowanie w przypadku osób zarządzających wyższego szczebla. Często utożsamiany jest z umową o pracę, jednak w rzeczywistości bardzo się od siebie różnią. Kontrakt menedżerski nazywany jest czasami umową o zarządzanie. Właściciel firmy podpisuje go z menedżerem, który w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do kierowania firmą i do podejmowania w niej kluczowych decyzji. Proponujemy naszym klientom usługi związane z przygotowaniem i rozliczaniem tego rodzaju umów.

Sporządzanie i audyt regulaminów pracy

Regulamin pracy jest jednym z kluczowych wewnętrznych dokumentów w firmie. Tym samym należy zadbać o jego poprawne sporządzenie. Wymóg jego tworzenia dotyczy firm zatrudniających minimum 20 pracowników. Jego celem jest prawne unormowanie porządku wewnętrznego w danej firmie oraz odpowiadające jego potrzebom ustalenie obowiązków pracowników. Z treścią regulaminów powinni być zapoznani wszyscy pracownicy, jednak sposób i forma informowania pracowników jest wewnętrzną sprawą każdej  firmy.

Proponujemy naszym klientom usługę sporządzania oraz audytu istniejących już regulaminów pracy. Przed wejściem w życie, regulaminy muszą być podpisane przez dyrektora oraz uzyskać akceptację przez upoważniony organ.

Zastępstwo pracowników kadrowo-płacowych

Zastępstwo pracowników kadrowo-płacowych ma zwykle zastosowanie w przypadku długotrwałych nieobecności. Celem tej usługi jest pomoc firmom w sytuacjach awaryjnych, gdy np. pracownik działu kadr i płac lub biuro rachunkowe, z różnych przyczyn, nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków. Nasi specjaliści mogą wówczas dokonać  szczegółowej analizy bieżących spraw oraz zweryfikować wszelkie nieprawidłowości. Zajmiemy się kompleksową obsługą kadrowo-płacową do momentu powrotu osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Tego rodzaju usługa pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją, wdrożeniem oraz szkoleniem  nowego pracownika.

 Pozyskiwanie pracowników (rekrutacja i selekcja)

Pomagamy naszym klientom w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska niskiego, średniego i wyższego szczebla. Naszymi klientami są głównie firmy z kapitałem zagranicznym,  działające w różnych dziedzinach gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów, ich wiedzy na temat polskiego rynku pracy i źródeł pozyskiwania pracowników, możemy dotrzeć do najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Korekty deklaracji ZUS

Nasze biuro zajmuje się przygotowaniem różnego rodzaju deklaracji przekazywanych do ZUS. Sporządzamy  dokumenty dotyczące m.in. przywrócenia terminu opłacania składek czy  korekty dokumentów przekazanych:

 • korekty deklaracji ZUS: DRA, RSA, WDR,  RCA,
 • korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS: ZWUA, ZUA,
 • korekty składek na deklaracji ZUS RCA.

Realizowane przez nas korekty deklaracji ZUS obejmują m.in:

 • korekty podstawy składek ZUS,
 • korekty deklaracji po kontroli (korekta składek),
 • analizę informacji o błędach w dokumentach ZUS,
 • weryfikację rozbieżności na podstawie ZUS DRA i zawiadomienia o błędach ZUS WDR.

Zajmujemy się również przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ustalenia kapitału początkowego.

Transgraniczne delegowanie pracowników

Usługa skierowana jest do cudzoziemców uzyskujących dochody na terenie Polski oraz do podmiotów działających na terenie Polski i dokonujących wypłaty świadczeń na rzecz cudzoziemców.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie prawidłowego wypełniania ustawowych obowiązków w ciągu roku podatkowego oraz po jego zakończeniu.

Zakres usługi obejmuje:
 1. W ciągu roku podatkowego:
  1. Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, w tym:
  2. Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS na terenie Polski;
  3. Wsparcie w ustaleniu miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskaniu certyfikatów rezydencji podatkowej;
  4. Analiza umowy o pracę w celu ustalenia wysokości przychodów należnych w Polsce osobie oddelegowanej;
  5. Wsparcie dotyczące zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania NIP oraz/lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP dla osoby oddelegowanej i/lub małżonka;
  6. Kalkulacja wysokości zaliczki podatkowej za dany miesiąc;
  7. Realizowanie przelewów wynagrodzeń i podatku;
  8. Przygotowanie informacji do działu księgowego o wysokości wynagrodzenia ogółem.
 1. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:
  1. Analiza stanu faktycznego pod kątem stwierdzenia istnienia lub braku obowiązku ubezpieczeniowego;
  2. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS;
  3. Kalkulacja wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, wypełnienie i przekazanie deklaracji za dany miesiąc;
  4. Realizowanie przelewów ZUS.
 1. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych, w tym:
  1. od dochodów ze stosunku pracy lub przychodów z osobiście wykonywanej działalności uzyskanych w Polsce i za granicą z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych;
  2. od dochodów kapitałowych;
  3. od dochodów związanych z obrotem nieruchomości;
  4. w zakresie wspólnych rozliczeń podatkowych (z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko).

Więcej informacji na temat oferowanego wsparcia  można uzyskać kontaktując się z nami.

polski