Corporate Due Diligence

Pojęcie due diligence oznacza przeprowadzenie badania z należytą starannością i znajduje zastosowanie przede wszystkim w dziedzinach prawnych. Jednakże wraz z nasilaniem się międzynarodowych przepływów kapitałowych, badanie due diligence staje się terminem coraz częściej stosowanym także w sferze ekonomii.

Usługa due diligence jest niezbędnym działaniem poprzedzającym realizację strategicznych transakcji kapitałowych, narzędziem umożliwiającym identyfikację ryzyka związanego z tymi transakcjami.

Przeprowadzanie due diligence traktowane jest jako przejaw rozwagi inwestorów i z reguły poprzedza wycenę wartości przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem kupna-sprzedaży, a także podejmowanie innych decyzji inwestycyjnych,

W ramach due diligence przeprowadzamy kompleksową analizę kondycji finansowej firmy. Jej celem jest szczegółowa ocena aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wskazanie istniejącego i potencjalnego ryzyka. Narzędzie to wykorzystywane jest w szczególności przy fuzjach, przejęciach i podziałach firm.

Inne prace biegłego rewidenta

Efektywne zarządzanie finansami firmy wymaga dostępu do szerokiej wiedzy w tym zakresie.  Proponujemy naszym klientom wsparcie we wszystkich działaniach, wpływających na rachunkowość i sprawozdawczość firmy.

Realizujemy różnego rodzaju badania i analizy dotyczące sposobów księgowania oraz systemów księgowych, sporządzamy opinie potwierdzające prawidłowość stosowanych rozwiązań. Udzielamy też różnego rodzaju konsultacji z dziedziny sprawozdawczości i rachunkowości. Celem usług doradczych jest bieżące wspieranie klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością firmy oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w tym zakresie.

Audyt kontraktowy

Poprawne dane finansowe i księgowe stanowią niezbędny element prowadzenia firmy osiągającej sukcesy. W oparciu o te dane sporządzane są wewnętrzne plany rozwoju firmy, a także wykorzystuje się je do współpracy z zewnętrznymi podmiotami tj. bankami, urzędami czy klientami. Badamy poprawność danych finansowych, wskazując rozbieżności i prezentując sposoby ich naprawienia.

W ramach tej usługi weryfikujemy poprawność i rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych.

polski