mężczyzna podpisuje dokument

Umowy o dzieło – obowiązek informacyjny od 1 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 r. zlecający dzieło będą zobowiązani do informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieranych umowach o dzieło, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Obowiązek ten nakłada art. 36 ustęp 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który został wprowadzony na mocy art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Zgłoszeniu do ZUS będą podlegać umowy o dzieło :

  • zawarte z osobami, z którymi płatnicy składek nie pozostają w stosunku pracy,
  • lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Rejestracja umów zlecenie nie będzie konieczna, gdy:

  • wykonawca jest etatowym pracownikiem zamawiającego dzieło,
  • w ramach umowy o dzieło pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

 

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS nie oznacza, że będzie ona automatycznie podlegała oskładkowaniu. Zmiana przepisów ułatwi ZUS identyfikację umów o dzieło oraz weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących czynności w ramach umowy o dzieło. Jednocześnie ZUS będzie miał możliwość udostępnienia informacji o umowach o dzieło ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

W rezultacie wydawane mogą być decyzje o konieczności przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenia. Oznacza to konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy zamawiającego dzieło.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowego rozporządzenia o wzorach druków ZUS, który określa m.in. wzór nowego formularza RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło. Umowy o dzieło będą rejestrowane na koncie płatnika.

W nawiązaniu do zmiany przepisów przedsiębiorcy zlecający wykonywanie prac w ramach umów o dzieło powinni przeanalizować już funkcjonujące umowy i dokonać oceny czy umowa o dzieło jest właściwą formą zatrudnienia. Działania takie pozwolą uniknąć konsekwencji związanych ze zmianą kwalifikacji umowy w przyszłości.