mężczyzna w masce

Tarcza Antykryzysowa 4.0

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje ustawa wprowadzająca kolejne formy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19.

 

Główne założenia tarczy 4.0:

 • doprecyzowanie przepisów odnoszących się do pracy zdalnej;
 • prawo dla pracodawcy do jednostronnego udzielenia 30 dni urlopu zaległego (w okresie epidemii);
 • wydłużenie do 28 czerwca 2020 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8;
 • legitymacja prawna dla Rady Ministrów do dalszego wydłużania okresu zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 w formie rozporządzenia;
 • w przypadku procentowego spadku obrotów lub wzrostu kosztów wynagrodzeń w stosunku do przychodów w rozumieniu ustawy pracodawca ma możliwość:
  • skrócenia odpoczynków dobowych i tygodniowych, wprowadzenia równoważnego czasu pracy i 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego,
  • obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej niż do ½ etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie,
  • wprowadzenia przestoju ekonomicznego z zastrzeżeniem, że pracownik otrzyma wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% i nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • ograniczenia wysokości odpraw i innych świadczeń z tytułu ustania stosunku pracy do 10- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • zawiesić obowiązek tworzenia ZFŚS i dokonywania odpisów oraz obowiązek wypłaty świadczeń urlopowych,
 • możliwość wnioskowania o dofinansowanie z FGŚP również w sytuacji, gdy nie wprowadzono przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a jednocześnie nastąpił określony w ustawie spadek obrotów;
 • możliwość wypowiadania umów o zakazie konkurencji z zachowaniem terminu 7 dni;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji wywołanej COVID-19;
 • możliwość korzystania z wakacji kredytowych;
 • mikropożyczka wraz z odsetkami może podlegać umorzeniu po spełnieniu określonych warunków;
 • kontrole organów nadzoru mogą odbywać się zdalnie – za zgodą przedsiębiorcy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19 (Dziennik Ustaw poz. 1086).