Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Sprawozdanie finansowe – inwentaryzacja

Ostatni kwartał to dla jednostek, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas przygotowań do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednym z kluczowych elementów sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego jest inwentaryzacja składników majątku.

Ustawa o rachunkowości mówi, że odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury jest kierownik jednostki (gdy jest to organ wieloosobowy odpowiedzialność spoczywa na wszystkich członkach), również w przypadku gdy wykonanie tych zadań zostanie zlecone innemu podmiotowi (np. firma zewnętrzna).

Co to oznacza dla kierownika jednostki?

Kierownik ma za zadanie m.in.:
a) opracować zarządzenia oraz instrukcje przeprowadzania inwentaryzacji;
b) powołać komisję inwentaryzacyjną oraz przewodniczącego komisji;
c) przygotować harmonogram inwentaryzacji;
d )nadzorować cały proces oraz odpowiednio rozliczyć wyniki inwentaryzacji.


Co do zasady ustawa o rachunkowości nakazuje przeprowadzenie inwentaryzacji na koniec każdego roku obrotowego, jednak część z tych prac można przeprowadzić wcześniej. Poniższe tabele pokazują które składniki majątku, kiedy i jaką metodą należy inwentaryzować.

UWAGA! Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu, to kierownik jednostki powinien odpowiednio wcześniej powiadomić biegłych o terminach przeprowadzania inwentaryzacji, tak aby umożliwić audytorom udział w tym procesie.