obliczenia

Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19

W obliczu epidemii jaka nastała w naszym kraju, osoby z obszaru finansów zaczęły się martwić – jak wypełnić wymogi ustawowe dotyczące sporządzenia, podpisania i badania sprawozdania finansowego. Ograniczono możliwość spotkań w pracy, z kontrahentami.

Tutaj dostaliśmy pomoc w postaci przesunięć obowiązujących terminów dla sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (dalej SF) o :

  • 2 miesiące dla jednostek zaufania publicznego i jednostek ze sfery budżetowej
  • 3 miesiące dla pozostałych jednostek.

Dzięki temu mamy więcej czasu, ale w związku z nadzwyczajną sytuacją pojawia się kluczowe pytanie , nad którym często kierownicy jednostki nie zastanawiali się długo, a brzmi ono :

Czy jednostka będzie kontynuować swoją działalność w okresie następnych 12 miesięcy ?

Ocena kontynuacji działalności

Kierownik jednostki powinien nad tym pytaniem dłużej się zastanowić niż poprzednio, zaktualizować plany i budżety na 2020 rok. A następnie, biorąc pod uwagę tę nadzwyczajną sytuację, dokonać ostatecznej oceny co do przyszłości jednostki.

I mamy 3 możliwe oceny :

  • pozytywna – jest zamiar kontynuowania działalności, sytuacja finansowa dobra
  • pozytywna z zastrzeżeniem – jest zamiar kontynuowania działalności, ale mamy świadomość istniejącego ryzyka i zagrożeń jakie się teraz pojawiły
  • negatywna – jednostka nie ma zamiaru ( z własnej woli) lub możliwości (ze względu na okoliczności) kontynuowania działalności.

Ostateczna ocena ma potem wpływ na sporządzenie SF i ujawnienie w nim odpowiednich informacji.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Jak wiemy, przy sporządzeniu SF trzeba wziąć pod uwagę to co się wydarzyło w jednostce i jej otoczeniu po dniu bilansowym. A tu nam ujawniła się epidemia. I mamy jej konsekwencje jak spadek obrotów, zwolnienia pracowników. I teraz trzeba to przełożyć na SF które właśnie przygotowujemy.

I znów to kierownik jednostki musi podzielić te zdarzenia na te mające charakter :

  • korygujący SF
  • niekorygujący SF.

Czasami to może być ciężkie zadanie…

I jak się  tym wszystkim uporamy to jeszcze u niektórych czeka wizyta biegłego rewidenta. Ale czy on przyjdzie do nas jak zwykle czy wszystko odbędzie się wirtualnie ? A przecież doceniamy możliwość rozmowy z nim, przedyskutowania problemów.

I w zależności jak się przygotuje kierownik jednostki i co umieści w SF, to biegły rewident będzie miał więcej lub mniej pracy i wyda też odpowiednią opinię w sprawozdaniu z badania. I zapewne teraz częściej będą ujęte w niej zastrzeżenia lub dodatkowe objaśnienia.

Więcej informacji jak sporządzać sprawozdanie finansowe w komunikacie MF

Zachęcamy do zapoznania się z szeregiem porad dotyczących działalności firm w tym trudnym okresie: