rko

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie składki wypadkowej

Począwszy od 1 kwietnia 2021 r.  zacznie obowiązywać rozporządzenie MRPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nowelizacja zakłada:

  • Wzrost składki wypadkowej dla grup : rybactwo, wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja mebli, transport lotniczy, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, produkcja napojów, produkcja wyrobów tytoniowych;
  • Obniżkę składki wypadkowej dla grup: leśnictwo i pozyskiwanie drewna, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo rud metali, pozostałe górnictwo i wydobywanie, produkcja odzieży, produkcja papieru i wyrobów z papieru, produkcja odzieży, produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, produkcja metali, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, roboty budowlane specjalistyczne, transport wodny, wynajem i dzierżawa;
Dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym nie więcej niż 9 ubezpieczonych (lub nie podlegających wpisowi do rejestru REGON ) wartość stopy procentowej nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 1,67 %.

Ponadto niektórym płatnikom wysokość stopy procentowej składki  na ubezpieczenie wypadkowe ustali ZUS. Informację z ZUS otrzymają płatnicy, którzy:

  • w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz,
  • przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe.