Rodzaje spółek i ich charakterystyka

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

Spółki swój pierwotny podział mają na płaszczyźnie prawnej. Dzielą się na spółki prawa cywilnego i prawa handlowego. Do tych pierwszych zaliczają się spółki cywilne. W przypadku spółek handlowych podział jest bardziej rozbudowany:

  • osobowe – to spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie,
  • kapitałowe – to spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka cywilna

Prowadzenie spółki cywilnej jest najłatwiejsze pod względem założenia i kompletowania księgowości. Nie ma ona osobowości prawnej. Wszystkie prawa dotyczące działalności są regulowane pomiędzy wspólnikami. To na nich spoczywa odpowiedzialność osiągnięcia zamierzonego celu. Spółkę cywilną mogą założyć minimum 2 osoby (prawne lub fizyczne). Do tego nie jest wymagany żaden kapitał początkowy. Umowa musi mieć charakter pisemny. 

Spółka jawna

Zalicza się ona do spółek handlowych osobowych. Nie posiada osobowości prawnej, jednak przy jej założeniu uzyskiwana jest zdolność prawna. Dzięki temu spółka jawna ma możliwość zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw. Umowę należy podpisać w formie pisemnej lub elektronicznie w specjalnie do tego przeznaczonym systemie. Koniecznym warunkiem jest również wpis do KRS. Każdy ze wspólników spółki jawnej (musi ich być co najmniej dwóch) musi wnieść należyty wkład. 

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

Spółka partnerska

Jest osobową spółką handlową. Posiada zdolność prawną przy jednoczesnym braku osobowości prawnej. Akt notarialny nie jest wymagany — wystarczy umowa pisemna. Nie trzeba również zakładać kapitału zakładowego, co jest główną cechą wyróżniającą ten rodzaj przedsiębiorstwa. Celem spółki partnerskiej jest wykonywanie wolnego zawodu, dlatego też nie ma możliwości założenia jej w  innym celu zarobkowym.

Spółka komandytowa

W przypadku tego rodzaju spółki wymagany jest akt notarialny. Podobnie jest przy jej zmianie lub uzupełnieniu. Powstaje dopiero w momencie, gdy wpiszemy ją do odpowiedniego rejestru. Spółkę komandytową muszą tworzyć co najmniej dwie osoby w celu zajęcia odpowiednich stanowisk:

  • komplementariusz – ponosi odpowiedzialność za zadłużenie spółki, zajmuje się sprawami spółki i jej reprezentacją,
  • komandytariusz – nie zajmuje się sprawami organizacyjnymi, jest odpowiedzialny za finanse do wysokości ustalonej sumy komandytowej.

Spółka komandytowo-akcyjna

Nie posiadająca osobowości prawnej spółka ma zdolność prawną. Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, tworzą ją co najmniej dwie osoby – akcjonariusz i komplementariusz. Oboje muszą wnieść swój wkład w spółkę. Wymagane jest podpisanie aktu notarialnego, rejestracji w KRS oraz prowadzenia pełnej księgowości. Minimalny kapitał spółki komandytowo-akcyjnej to 50 tys. złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to spółka kapitałowa prawa handlowego, dlatego wymagane jest podpisanie aktu notarialnego. Odpowiada swoim własnym majątkiem, który jest odrębny od majątku współpracowników. Spółkę z o.o. mogą założyć osoby prawne, osoby fizyczne oraz osobowe spółki handlowe. Konieczne jest powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej. 

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna posiada osobowość prawną. Założycielem może być jedna lub większa liczba osób. Jej akcjonariusze mają zapewnioną anonimowość. Spółka akcyjna jest odpowiednio duża, aby zostać wprowadzona na giełdę. Taką formę spółki muszą założyć m.in. banki czy firmy ubezpieczeniowe. 

W celu uzyskania fachowych informacji na temat spółek skontaktuj się z naszym profesjonalnym zespołem — pomoże Ci w zaznajomieniu się z formalnościami i panującymi przepisami prawnymi.