Raportowanie niefinansowe ESG

ESG – co dokładnie oznacza i dlaczego niesie wiele korzyści dla firm?

Termin ESG (z ang. Environmental Social Governance) oznacza szeroki zakres kwestii środowiskowych, społecznych oraz dotyczących ładu korporacyjnego. Każdy z tych trzech obszarów obejmuje szereg aspektów, które mogą być poddane opinii inwestorów i interesariuszy.

Czynniki środowiskowe oznaczają to, w jaki sposób firma wykorzystuje zasoby odnawialne i nieodnawialne i w jakim stopniu ma wpływ na środowisko naturalne oraz zmiany klimatu. Może to oznaczać ilość wytwarzanych odpadów i sposób ich utylizacji, efektywność w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ilość wykorzystanej energii czy też emisje gazów cieplarnianych.

Czynniki społeczne odnoszą się do tego, w jaki sposób firma i jej działalność biznesowa oddziałuje na otoczenie społeczne rozumiane jako pracowników, klientów, społeczność lokalną i dostawców. Dotyczą one między innymi takich kwestii, jak zarządzanie pracownikami, poszanowanie praw pracowniczych, inkluzywność i różnorodność w miejscu pracy, czy też przestrzeganie praw człowieka.

Ład korporacyjny jest rozumiany jako wewnętrzy system nadzoru firmy, na który składają się standardy, procedury oraz mechanizmy kontroli. Każda firma potrzebuje sprawnych narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu, usprawnianiu procesów podejmowania decyzji, przestrzeganiu przepisów prawa i uwzględnianiu potrzeb zewnętrznych inwestorów oraz interesariuszy.

Główną korzyścią zarządzania kwestiami ESG jest zyskanie zaufania otoczenia, co wpływa na długofalowy sukces. Niekontrolowane ryzyka ESG, mogą być negatywne w skutkach, a koszty ich poprawy znacznie przewyższać koszty działań prewencyjnych. Kwestie ESG nazywane są często  niefinansowymi, gdyż ciężko je przedstawić za pomocą mierników finansowych. Jednak dla przykładu lepsze gospodarowanie zasobami może wpływać na oszczędność kosztów energii. Istnieją kwestie ESG, dla których prezentacja w ujęciu ilościowym jest trudniejsza, jednak niemniej ważna. Braki w obszarze społecznym mogą rzutować na zadowoleniu pracowników, a także wizerunku firmy. Natomiast brak stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego może negatywnie wpływać na rozwój firmy i szereg innych negatywnych konsekwencji. Wyniki raportów ESG są coraz częściej analizowane przez instytucje finansowe. Dla przykładu banki nie skredytują przedsiębiorstw, które nadmiernie zanieczyszczają środowisko naturalne.

ESG – aktualne regulacje i obowiązek raportowania ESG

W wyniku wprowadzenia unijnej dyrektywy 2014/95/UE i nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2018 roku polskie przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do ujawniania raportów niefinansowych. Rozszerzone obowiązki sprawozdawcze zaczęły dotyczyć największych podmiotów z GPW (zatrudniających powyżej 500 osób albo osiągających przychody netto przekraczające 170 mln zł rocznie). Od 2020 roku spółki te muszą zastosować się do nowych wytycznych Komisji Europejskiej. Wymagane będzie raportowanie informacji o oddziaływaniu na klimat publikując m.in. dane o emisji CO2.

Komisja Europejska będzie narzucać spółkom nowe obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym, m.in. z uwagi na planowaną nowelizacją dyrektywy 2014/95/UE, która wprowadzi jednolity standard raportowania. Projekt zakłada narzucenie obowiązku sprawozdawczego nie tylko dużym spółkom, ale również średnim i mniejszym.

Od marca 2021 weszły w życie przepisy (rozporządzenie SFDR 2019/2088) dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (dane środowiskowe, pracownicze, kwestie dotyczące antykorupcji i praw człowieka) w sektorze usług finansowych. Bezpośrednio nowe prawo dotyczyć będzie banków, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych, jednak pośrednio obejmie również inne spółki. Zgodnie z SFDR instytucje finansowe będą musiały zamieszczać wskaźniki niefinansowe dotyczące portfela swoich klientów, a aby je opublikować będą musiały te dane pozyskać.

                Tworzenie raportów niefinansowych to wyzwanie, które w najbliższych latach czeka różne spółki. Ważne jest, aby z wyprzedzeniem rozpocząć działania umożliwiające zbudowanie systemu czy też wdrożenie narzędzi w spółce, które umożliwią stworzenie bazy danych niezbędnej do sprawnego przygotowania raportu ESG.

Bibliografia

  1. https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf
  2. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/raportowanie-niefinansowe-zmiany-Kluczka-10104.html
  3. https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/spolki/5175887,Obowiazek-raportowania-niefinansowego-ESG.html
  4. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/dyrektywa-CSRD-raportowanie-niefinansowe-przedsiebiorcy-Atmoterm-10490.html