dziecko

PRZYWRÓCENIE DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA OKRES 9-29 LISTOPADA 2020

Od 9 listopada 2020 r. został przywrócony dodatkowy zasiłek opiekuńczy na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. na dotychczasowych zasadach.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w następujących przypadkach:

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne;
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19;
 • ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8, jeśli ich szkoła lub inna placówka zostały zamknięte,
 • opiekunom dzieci niepełnosprawnych:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zmieniły się.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961).