pieniądze

Projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W dniu 12 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw będący implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. W dniu 19 stycznia 2021 r. rządowy projekt wpłynął do Sejmu.

Poniżej przedstawiamy listę kilku istotnych rozwiązań przewidzianych w projekcie:
  1. Doprecyzowano listę instytucji obowiązanych, na które obowiązki nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dodając m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu lub pośrednictwa w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,
  2. Nałożono nowe obowiązki na instytucje obowiązane. Ustalając beneficjenta rzeczywistego klienta, instytucja obowiązana nie będzie mogła bazować jedynie na informacjach dostępnych w rejestrze. Instytucja obowiązana będzie musiała oprzeć swoje analizy również w oparciu o inne dostępne informacje i rejestry a co więcej, w przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy danymi ujawnionymi w rejestrze a poczynionymi ustaleniami będzie zobowiązana je odnotować, a także podjąć czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności oraz zawiadomić o tym fakcie organ właściwy w sprawach rejestru tj. Ministra Finansów.
  3. Rozszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązek zgłaszania i aktualizowania informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych o takie podmioty jak: spółki partnerskie, spółki europejskich, fundacje, stowarzyszenia podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, a także trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w imieniu i na rzecz trustu.
  4. Zmieniono zakres danych zgłaszanych w rejestrze rozszerzając je o obowiązek zgłaszania wszystkich posiadanych obywatelstw, co ma zaadresować ryzyka związane z nierezydentami.
  5. Wprowadzono wysoką sankcję finansową za dokonanie zgłoszenia w CRBR w sposób niezgodny ze stanem faktycznym. Zgodnie ze znowelizowanym art. 153 ustawy, już nie tylko podmioty, które nie dokonały zgłoszenia w CRBR, ale również te, które nie zaktualizowały informacji lub podały dane niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Zgodnie z projektem, nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Dotyczy to właśnie CRBR – podmioty, które dopiero nową ustawą zostały zobowiązane do dokonania zgłoszenia w CRBR będą miały na to 6 miesięcy. Taki sam okres przejściowy będzie obowiązywał dla weryfikacji danych zawartych w rejestrze.

Z uwagi na bardzo krótkie vacatio legis, zasadne jest, aby podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych obowiązków podjęły natychmiastowe działania organizacyjne zmierzające się do ich realizacji.

Informacje o innych rozwiązaniach przewidzianych w omawianym projekcie można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-oraz-niektorych-innych-ustaw