pracownicy w biurze

PPK dla II i III etapu – ostatni dzwonek! – zostało 12 dni!

27 października 2020 r. upływa termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

Do zawarcia umowy w tym terminie zobowiązane są firmy, które:

  • na dzień 30.06.2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób ( tzw. II etap wdrażania PPK);
  • na dzień 31.12.2019 r. zatrudniały co najmniej 20 osób ( tzw. III etap wdrażania PPK).

Obowiązku podpisania umowy o zarządzanie PPK nie można zostawiać na ostatnią chwilę. Zgodnie z ustawą umowa powinna zostać zawarta w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Ogólny zapis ustawowy daje możliwość poszczególnym instytucjom finansowym tworzenie własnych procedur podpisania umowy, które mogą trwać dłużej niż jeden dzień. Ponadto umowa wysłana w formie elektronicznej przy dużym obciążeniu serwerów może przetwarzać się dłużej niż dobę.

Pracodawcy, którzy nie podpiszą umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r. z wybraną instytucją finansową, narażają się na karę w wysokości 1,5 % funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym.

Na etapie wyboru instytucji finansowej pracodawca powinien dopełnić szeregu obowiązków informacyjnych wobec  pracowników (najlepiej w formie pisemnej) tj. poinformować między innymi  o:

celach przystąpienia do PPK;

wysokości składek;

skutkach finansowych (część finansowana przez pracodawcę jest opodatkowana);

wpłacie powitalnej, dopłatach rocznych;

terminach i możliwości złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

możliwości przystąpienia do PPK pracowników w wieku 55-70 lat;

powtarzalności wyboru co 4 lata.

Ponadto wybór instytucji finansowej, z którą należy podpisać umowę o zarządzanie PPK powinien być poprzedzony konsultacjami z przedstawicielami pracowników. Przeprowadzenie konsultacji powinno zostać udokumentowane, np. w postaci protokołu z obrad.

Termin na przeprowadzenie konsultacji upłynął 25 września 2020 r. Jednak niedopełnienie tego terminu nie rodzi konsekwencji w postaci kar pieniężnych.

W przypadku gdy pracodawca do 25 września 2020 r., nie osiągnął porozumienia ze stroną pracowniczą – sam podejmuje decyzję o wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Wybierając instytucję finansową należy uwzględnić szereg kryteriów wymienionych w ustawie dlatego warto przeprowadzić nawet spóźnione konsultacje z reprezentacją osób zatrudnionych. Konsultacje z załogą chronią pracodawcę przed ewentualnymi roszczeniami, w sytuacji gdyby w przyszłości wybrana instytucja będzie osiągała słabe wyniki.

Kolejnym ważnym terminem dla pracodawców jest 10 listopada 2020 r. Do tej daty należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich uczestników PPK.

Uczestnikami PPK są:

  • obligatoryjnie: osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie ukończyli 55 roku życia i nie złożyli pracodawcy deklaracji rezygnacji oraz podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
  • dobrowolnie: osoby, które ukończyły 55 rok życia, ale nie ukończyły 70 roku życia i złożyły pracodawcy deklarację przystąpienia do PPK.

Podobnie jak w przypadku umowy o zarzadzanie PPK, umowa o prowadzenie  PPK nie powinna być  zawierana na ostatnią chwilę. Umowę zawiera się w formie elektronicznej i ze względu na prawdopodobieństwo, że serwery instytucji finansowych mogą być mocno obciążone – umowa może przetwarzać się dłużej niż dobę.

Nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK może skutkować karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł nałożoną na podmiot zatrudniający lub osobę obowiązaną do działania w jego imieniu.

Pozostali pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem utworzenia PPK od 1 stycznia 2021 r. Wiążą się z tym następujące terminy:

  • 23 kwietnia 2021 r. – termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK;
  • 10 maja 2021 r. – termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK.

Pracodawców z IV etapu wdrażania PPK zachęcamy do zaznajomienia się z tematem PPK już teraz. Znaczenie usprawni to proces wdrażania PPK.

Szczegółowe informacje na temat PPK oraz terminy bezpłatnych szkoleń dla pracodawców i pracowników można znaleźć na stronie internetowej mojeppk.pl