Polski Ład- zmiany w Ustawie o Rachunkowości

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw dotyczy nie tylko ustawy o rachunkowości a także ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zmiany te niosą za sobą kilka praktycznych modyfikacji dla każdej jednostki. Zmiany są elementem wykorzystania nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój technologii do przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości i rewizji finansowej. Jedne z najważniejszych zmian to:

 • Wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (format XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (format XHTML lub inny przeszukiwalny).

  Zmiana została wymuszona obowiązkiem dostosowania do prawa UE oraz zwiększeniem użyteczności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych).
 • Wprowadzenie uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań finansowych

  „Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom uprościmy zasady podpisywania sprawozdań finansowych przy zachowaniu ich elektronicznego formatu. W ten sposób odpowiadamy na postulaty rynku, szczególnie NGOs. Ujednolicamy także formaty sprawozdań finansowych emitentów. Zwiększy to dostęp do danych, których analiza i interpretacja będą łatwiejsze. Polska Agencja Nadzoru Audytowego będzie mogła natomiast efektywniej realizować swoje zadania, dzięki większym możliwościom wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych” – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Dzięki tej zmianie sprawozdanie finansowe będzie mogło być podpisane tylko przez jednego członka zarządu (dot. zarządów wieloosobowych). Warunkiem jest udzielenie upoważnień przez pozostałych członków zarządu. Wprowadzona zmiana ułatwi podpisywanie SF pod względem organizacyjno-technicznych. Co ważne, upoważnienie jednego członka zarządu do podpisania sprawozdania, nie zwalnia pozostałych członków z odpowiedzialności Zarządu.
 • Wprowadzenie możliwości niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne
 • Wprowadzone zmiany w ustawie o biegłych rewidentach pozwolą na większe wykorzystanie technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – kontrole zdalne w firmach audytorskich staną się podstawowym rodzajem kontroli, sprawy związane z prowadzeniem listy firm audytorskich będą załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego, wpłynie to na efektywność i zmniejszenie kosztów.
 • Dodatkowo doprecyzowane zostały przepisy dotyczące odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym – szybsze rozpatrywanie spraw.
 • Uszczegółowiono również sytuację, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta – eliminacja niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Uproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do Krajowego Rejestru Sądowego będą obowiązywać od 1 czerwca 2022 r. Pozostałe przepisy wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.