O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez EXCO A2A Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781),  ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67, lok. 200 („Administrator” lub „Spółka”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), jak również opisuje rodzaje plików cookie stosowanych na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.exco.pl („Strona”).

W poszczególnych sekcjach Polityki prywatności znajdziesz następujące informacje:

Dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Administratorem danych osobowych EXCO A2A Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się listownie na adres: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67 p. II, 02-781 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: war@exco.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się, pisząc na adres e-mail: iod@exco.pl lub na adres korespondencyjny Administratora wskazany powyżej, z dopiskiem „IOD”.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się ze Spółką (droga mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy)

Administrator przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się ze Spółką w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz komunikacji z osobą, której dane dotyczą, w związku z wiadomością przesłaną elektronicznie lub przekazaną telefonicznie (odpowiedź na przekazane zapytanie), podejmowanie kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowanie pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest nawiązywanie relacji biznesowych, komunikacja z osobami zwracającymi się do Administratora i udzielanie im odpowiedzi na zadane pytania);
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 3. przekazywania informacji marketingowych, w tym informacji dotyczących wydarzeń czy innych działań dotyczących Administratora – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji powyższych celów.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO są przechowywane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do momentu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych Klientów

Administrator przetwarza dane Klientów (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. podjęcia działań na żądanie Klientów przed zawarciem umowy, tj. przesłania oferty dotyczącej usług świadczonych przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. zawarcia pomiędzy Spółką a Klientem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Spółką, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. marketingu własnych produktów lub usług prowadzonego w formie papierowej (poczta tradycyjna) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przesyłanie materiałów marketingowych dotyczących własnych produktów lub usług Administratora);
 6. w przypadku wyrażenia zgody – w celu przekazywania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym informacji dotyczących wydarzeń czy innych działań dotyczących Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji powyższych celów.Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury i dokonania rozliczenia usług zrealizowanych przez Spółkę jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podanie pozostałych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

W przypadku zawarcia umowy z Klientem dane osobowe są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie Spółka będzie je przechowywać do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości). W przypadku wyrażenia zgody na komunikację marketingową dane osobowe w tych celach są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Przetwarzanie danych Kontrahentów

Administrator przetwarza dane Kontrahentów (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z Kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. zawarcia pomiędzy Administratorem a Kontrahentem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Kontrahentem a Administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. przekazywania informacji marketingowych, w tym informacji dotyczących wydarzeń czy innych działań dotyczących Administratora – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury i dokonania rozliczenia usług zrealizowanych przez Spółkę jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podanie pozostałych danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

W przypadku zawarcia umowy z Kontrahentem dane osobowe są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie Spółka będzie je przechowywać do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości). Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO są przechowywane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku wyrażenia zgody na komunikację marketingową dane osobowe w tych celach są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Przetwarzanie danych Przedstawicieli (osób reprezentujących Klientów lub Kontrahentów)

Dane osobowe Przedstawicieli pochodzą z następujących źródeł:

 1. dane osobowe osób reprezentujących klientów lub kontrahentów są udostępniane Administratorowi przez klienta lub kontrahenta, którego dana osoba reprezentuje, lub są podawane Administratorowi bezpośrednio przez daną osobę reprezentującą;
 2. dane osobowe pracowników i współpracowników klientów lub kontrahentów są udostępniane Administratorowi przez klienta lub kontrahenta, który jest podmiotem zatrudniającym taką osobę, lub są podawane bezpośrednio przez danego pracownika lub współpracownika klienta lub kontrahenta.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Przedstawicieli:

 1. osób reprezentujących klientów lub kontrahentów – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentuje dana osoba, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania);
 2. pracowników i współpracowników klientów lub kontrahentów – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu zatrudniającego daną osobę, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi zajmuje się dana osoba), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Administrator przetwarza dane Przedstawicieli w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z klientem lub kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. podjęcia działań na żądanie klientów przed zawarciem umowy, tj. przesłania oferty dotyczącej usług świadczonych przez Spółkę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 3. zawarcia umowy pomiędzy klientem lub kontrahentem a Administratorem i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z Administratorem w imieniu klienta lub kontrahenta oraz kontaktu z osobami wskazanymi jako osoby kontaktowe w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz klienta lub kontrahenta, którym jest umożliwienie Administratorowi oraz klientowi lub kontrahentowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie Administratorowi weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z Administratorem w imieniu klienta lub kontrahenta;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy klientem lub kontrahentem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 6. w przypadku wyrażenia zgody – w celu przekazywania informacji marketingowych, w tym informacji dotyczących wydarzeń czy innych działań dotyczących Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. W razie zawarcia umowy pomiędzy klientem lub kontrahentem a Spółką, dane osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy. Później Spółka będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższą umową lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości). W przypadku wyrażenia zgody na komunikację marketingową dane osobowe w tych celach są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Przetwarzanie danych Kandydatów

Administrator przetwarza dane osobowe w celu oceny kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które kandydat aplikuje, wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w Spółce oraz ewentualnie wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, na następujących podstawach prawnych:

 1. jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
 2. jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. w zakresie danych osobowych podanych dodatkowo przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda (udzielona poprzez wyraźne oświadczenie lub poprzez samo przesłanie aplikacji, jeśli w dokumentach nie znajdują się dane szczególnych kategorii);
 4. co do zasady Spółka prosi o niezamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii, tj. np. danych dotyczących zdrowia, w tym niepełnosprawności; jeśli jednak z własnej inicjatywy kandydat zamieści w swoich dokumentach aplikacyjnych powyższe informacje, podstawą prawną ich przetwarzania będzie 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę) albo art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda kandydata – jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej);
 5. w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;
 6. art. 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia).

Podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, tj. maksymalnie przez okres 6 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia dodatkowej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osób, odwiedzających profile Spółki w mediach społecznościowych

Administrator pozyskuje dane osobowe w związku z dokonaniem przez osoby fizyczne subskrypcji fanpage’y lub kanałów Spółki w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez te osoby komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem Administratorowi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego (w przypadku Facebooka – za pomocą aplikacji Messenger).

Poprzez prowadzenie fanpage’y lub kanałów na portalach społecznościowych Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. identyfikatory użytkownika (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko);
 2. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez daną osobę fizyczną na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 3. inne dane w zakresie opublikowanym przez daną osobę fizyczną na własnym profilu na portalu społecznościowym (np. osiągnięcia, zainteresowania, umiejętności itd.);
 4. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać wizerunek osoby odwiedzającej profil w mediach społecznościowych);
 5. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez daną osobę fizyczną dobrowolnie pod postami Administratora;
 6. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z daną osobą fizyczną z pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 7. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Spółki w mediach społecznościowych; w przypadku portalu Facebook są one dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookie, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. prowadzenia profilu Spółki w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez te portale społecznościowe i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach Spółki, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje Administrator, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili Spółki w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie danej osoby usługami Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje na temat użytkowników, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez czas udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub do momentu zakończenia współpracy bądź usunięcia profilu użytkownika na portalu społecznościowym.

W przypadku informacji posiadanych przez Administratora w ramach udostępnionych przez użytkowników komentarzy, będą one dostępne na profilu Administratora do czasu usunięcia ich przez autora.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania tego interesu (np. do upływu okresu przedawnienia roszczeń).

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile w mediach społecznościowych, np. w odniesieniu do Facebooka - dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Przetwarzanie danych osób przesyłających wnioski dotyczące realizacji praw wynikających z RODO

Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z osobą, która przesyła Administratorowi wniosek o realizację praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Administrator przetwarza dane wnioskodawców w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator w terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych przez okres 2 lat.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wobec osób, których dane dotyczą, Administrator nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, marketingowe, informatyczne, kadrowe, tłumaczeniowe, doradcze, podmioty świadczące usługi w zakresie rekrutacji, firmy szkoleniowe, podmioty świadczące Spółce wsparcie z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
 4. osoby odwiedzające profile Spółki na portalach społecznościowych;
 5. właściciele portali społecznościowych, w szczególności Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych, określonych przez te podmioty (podmioty te są również administratorami danych osobowych użytkowników odwiedzających profile Spółki na portalach społecznościowych).

W związku z odwiedzaniem profili Administratora w mediach społecznościowych dane osobowe mogą być przekazywane przez właścicieli tych portali do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podmioty te są zobowiązane do zagwarantowania przestrzegania wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania kopii danych osobowych;
 2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 4. prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora);
 6. prawo do wycofania zgody w każdym momencie, ze skutkiem na przyszłość, w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Administratora: EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o., ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67 p. II, 02-781 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@exco.pl

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj), jeśli dana osoba uważa, że przetwarzanie narusza RODO.

Pliki cookie

Na Stronie Spółki wykorzystywane są pliki cookie, zwane także potocznie ciasteczkami. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookie wykorzystujemy w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony.

W ramach Strony wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:

 1. session cookie, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. persistent cookie, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach plików cookie na Stronie znajdują się następujące ich rodzaje:

 1. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
 2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 3. „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 4. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, wskazanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz dostosowania jej do preferencji Użytkownika.

Korzystamy z usług Google Analytics, któremu przekazujemy informacje zbierane za pomocą plików cookie (informacje statystyczne). Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj

Przeglądarki internetowe bardzo często domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek znajdują się w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień w zakresie korzystania z plików cookie na poziomie przeglądarki, za pomocą której Użytkownik przegląda strony internetowe, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych z nich.

Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

 1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Spółkę;
 2. potrzeba dostosowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
 3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Strony, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
 4. zmiana warunków korzystania ze Strony, niepogarszająca sytuacji osób korzystających ze strony internetowej w porównaniu do dotychczasowych;
 5. konieczność aktualizacji informacji wskazanych w Polityce prywatności w innym zakresie niż wskazany powyżej.