mężczyzna przed komputerem

Podwyższone koszty uzyskania przychodów także podczas pracy zdalnej

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej,  potwierdziło, że prawo do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przysługuje pracownikom mieszkającym w innej miejscowości niż siedziba firmy, niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy.

Stanowisko Ministerstwa Finansów jest zgodne z brzmieniem ustawy PIT, w której zastosowanie podwyższonych koszów nie zostało powiązane z warunkiem wykonywania obowiązków na terenie zakładu pracy. W konsekwencji w okresie pandemii koronawirusa podwyższone KUP można uwzględniać u pracowników wykonywujących pracę z domu. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy pracownik otrzymuje dodatek za rozłąkę lub zwrot kosztów dojazdu niezaliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Dotychczas organy podatkowe uzależniały prawo do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów od wykonywania pracy na terenie firmy – pracownik w danym miesiącu musiał przepracować przynajmniej jeden dzień w siedzibie firmy. Sądy administracyjne w orzecznictwach wyraźnie łączyły prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze świadczeniem pracy w miejscowości innej niż położenie firmy pracodawcy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 30/14)).

Warunkiem stosowania podwyższonych KUP jest złożenie przez pracownika stosownego oświadczenia. Oświadczenie obowiązuje do momentu, w którym pracownik powiadomi o zmianie stanu faktycznego.

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w  2020 roku :

Koszt uzyskania przychodu Maksymalna roczna kwota odliczenia  

Kwota miesięczna

Stawka podstawowa – dla osób mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie mieści się siedziba pracodawcy 3 000 250
Stawka  dla osób dojeżdżających 3 600 300
Stawka dla osób na więcej niż 1 etacie 4 500 250
Stawka  dla dojeżdżających na więcej niż 1 etacie 5 400 300