długopis

PFR: Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0 i potencjalne kontrole

W komunikacie z 24 marca 2021 Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) poinformował, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Subwencję co do zasady trzeba będzie zacząć spłacać od 13 miesiąca, liczonego od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu jej udzielenia. Część otrzymanej kwoty może zostać umorzona (maksymalna kwota umorzenia to 75% kwoty subwencji), ale trzeba przy tym spełnić określone warunki, m.in. dotyczące nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymania średniego zatrudnienia pracowników przez 12 miesięcy oraz (w przypadku małych i średnich firm) wielkości poniesionej w tym okresie skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Firmy, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii wirusa COVID-19 i których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

Warto zatem wcześniej zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zwrotu, aby nie stracić dodatkowych kwot podczas rozliczeń. Z zapowiedzi PFR wynika, że weryfikacja wyżej wymienionych kryteriów będzie dokonywana w sposób automatyczny, za pośrednictwem systemu informatycznego.

Nie oznacza to jednak, że sami przedsiębiorcy są zwolnieni z podejmowania jakichkolwiek działań. Zgodnie z regulaminem i umową subwencji, decyzję o wysokości zwrotu subwencji finansowej podejmie PFR, na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego przez Przedsiębiorcę w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy. Składając oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić średnią liczbę Pracowników w okresie pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku niezłożenia przez Przedsiębiorcę we wskazanym terminie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości.

Spłata subwencji finansowej rozpocznie się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy. Kwota subwencji finansowej będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach. Wraz z decyzją PFR o wysokości kwoty spłaty subwencji finansowej zostanie udostępniony Przedsiębiorcy harmonogram spłaty.

Dodatkowo, do czasu całkowitego zwrotu subwencji finansowej przez Przedsiębiorcę, tj. do 24 miesięcy po upływie okresu 12-miesięcznego, na który subwencja została przyznana, PFR może kontrolować prawdziwość informacji i oświadczeń złożonych w związku z zawarciem umowy subwencji przez Przedsiębiorcę lub osobę go reprezentującą. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości informacji lub oświadczeń zawartych w umowie PFR może podjąć decyzję o zwrocie przez Przedsiębiorcę całości lub części subwencji finansowej.

Przedmiotem kontroli ze strony PFR lub właściwych instytucji państwowych, np. organów podatkowych mogą być między innymi oświadczenia o powiązaniach, wysokości obrotów, nieprzekroczeniu progów pomocy publicznej, a także prawidłowość wydatkowania subwencji. Wydatkowanie subwencji może podlegać kontroli również w terminie późniejszym, ponieważ nie wszystkie środki musiały zostać wydane w podstawowym 12-miesięcznym okresie. Dlatego warto pamiętać, że zgodnie z celami programu subwencja powinna zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, z wyłączeniem m. in. wypłat na rzecz podmiotów powiązanych lub finansowania przejęć podmiotów konkurujących.

Typowanie poszczególnych Przedsiębiorstw do kontroli ma przebiegać automatycznie, na podstawie algorytmu stworzonego na bazie danych wszystkich Beneficjentów. Na celowniku systemu mogą znaleźć się Przedsiębiorstwa, których dane wykazują anomalia w porównaniu z założeniami. Warto zatem przygotować firmę na ewentualność kontroli i zweryfikować, czy Przedsiębiorca przedstawił prawidłowe dane na etapie aplikacji o wsparcie, czy kwota subwencji została prawidłowo wyliczona i czy została prawidłowo wydatkowana.