pieniądze

Pandemia wymusiła na Tobie konieczność wykonania ponownego benchmarkingu? Zgłoś się do nas!

Zgodnie z prawem podatkowym, Spółka jest zobowiązana do przygotowania dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych.

 

KRÓTKO O CENACH TRANSFEROWYCH

Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT cena transferowa to „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”. W oparciu o tę definicję można zatem stwierdzić, że ceny transferowe to ceny sprzedawanych dóbr i usług oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalone przez podmioty powiązane, które w konsekwencji mają wpływ na ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz wskaźniki finansowe.

Ceny transferowe z reguły odbiegają od cen rynkowych, czyli ogólnych cen stosowanych przez podmioty niepowiązane.

Jak wynika z Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ceny transferowe są istotnym czynnikiem w kwestii ustalania zobowiązań podatkowych, uwzględniającym podział na państwa, w których działają przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Ceny transferowe pełnią określone funkcje. Najważniejszymi z nich są:
 • funkcja podziału dochodu – podmioty powiązane, ustalając ceny transferowe, mają pewien margines swobody, który wpływa na planowanie podatkowe, co w konsekwencji wpływa na wysokość dochodu do opodatkowania,
 • funkcja sterowania – jest to wykonywanie czynności kontrolnych, planowania oraz koordynacji, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Stosowanie cen transferowych przez podmioty powiązane prowadzi do prawidłowej oceny funkcjonowania przedsiębiorstw ze sobą powiązanych.1

 

KOGO DOTYCZĄ?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka obowiązana jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej wówczas, gdy dokonywała w roku podatkowym transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła określony w ustawie podatkowej limit.

Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji, których wartość nie przekracza ustalonych limitów, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości.

 

JAKIE SĄ KRYTERIA?

Kryteria są konkretne – wg ustawy:

UPDOP wersja 2019: Art. 11k.

 1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
 2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 

10.000.000 zł w przypadku transakcji towarowej;

 

10.000.000 zł w przypadku transakcji finansowej
2.000.000 zł w przypadku transakcji usługowej
2.000.000 zł w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3
Powyższe progi 10 mln zł i 2 mln zł to kwoty netto, dla jednego rodzaju transakcji (np. usługa zarządzania, usługa transportowa, zakup towaru, sprzedaż towaru itp.), dla wszystkich kontrahentów powiązanych łącznie, z którymi ta jednorodna transakcja wystąpiła.

Są to progi do weryfikacji, czy spółka musi sporządzać dokumentację lokalną. Ważne jest to, że jak już musi, to nie wystarczy zwykły opis transakcji – trzeba zrobić analizę porównawczą tzw. benchmarking, który jest co prawda ważny przez 3 lata, ale z powodu COVID-19 może się okazać, że trzeba go zrobić od nowa, gdyż ten z 2019 roku jest nieaktualny.

 1. Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:
  • każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;
  • strony kosztowej i przychodowej.
 2. Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2 i 3, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana
 3. Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:
  • jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz
  • kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1, oraz
  • metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, oraz
  • inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

DEKLARACJE TPR

Deklaracje TPR, czyli formularze do raportowania o cenach transferowych należy wysłać do urzędu skarbowego w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku (w 2020 było to wyjątkowo 12 miesięcy i można przypuszczać, że w 2021 też tak będzie – to będzie zależeć od przepisów antykryzysowych.

Ta deklaracja jest sporządzana na bazie dokumentacji cen transferowych i zawiera bardzo dużo szczegółów dotyczących cen w transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane. Dla urzędu to idealne narzędzie do kontroli podatników.

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych – skontaktuj się z nami!

 

 

1.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ceny-transferowe-podstawowe-informacje