Outsourcing kadr i płac oraz HR

Outsourcing płac gwarantuje poufność danych pracowników i firmy, zgodność z wymogami prawa pracy oraz kontrolowany dostęp do danych pracowników. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu zdobytemu w tym obszarze, jesteśmy w stanie zapewnić obsługę płacową i doradztwo, niezależnie od branży, wielkości firmy czy liczby pracowników. Staramy się zapewnić naszym klientom sprawność procesów w każdej fazie rozliczenia. Nasza obsługa płacowa obejmuje m.in:
kobieta z laptopem

Outsourcing kadr

Obsługa kadrowa polega na wielu rutynowych, a zarazem pracochłonnych czynnościach. Nieustanne zmiany przepisów oraz regulacji prawa pracy wymaga bieżącego śledzenia informacji branżowych. Niezbędna jest fachowa wiedza z tego obszaru, doświadczenie i czas. Wiemy, że administracja kadrowa jest istotnym, ale nie najważniejszym aspektem biznesu dla naszych klientów. Decydując się na współpracę, nasi klienci mogą poświecić więcej uwagi swoim działaniom na rzecz rozwoju firmy, a wszystkie kwestie związane z zarządzaniem kadrami mogą powierzyć nam. W ramach tych usług proponujemy m.in.:

Kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej

Poufność dotycząca kwestii wynagrodzeń dla kadry zarządzającej jest istotnym czynnikiem bezpiecznego systemu naliczania płac w każdej firmie.

Kontrakt menedżerski jest dużo bardziej prestiżowym typem umowy i ma zastosowanie w przypadku osób zarządzających wyższego szczebla. Często utożsamiany jest z umową o pracę, jednak w rzeczywistości bardzo się od siebie różnią. Kontrakt menedżerski nazywany jest czasami umową o zarządzanie. Właściciel firmy podpisuje go z menedżerem, który w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do kierowania firmą i do podejmowania w niej kluczowych decyzji. Proponujemy naszym klientom usługi związane z przygotowaniem i rozliczaniem tego rodzaju umów.

Sporządzanie i audyt regulaminów pracy

Regulamin pracy jest jednym z kluczowych wewnętrznych dokumentów w firmie. Tym samym należy zadbać o jego poprawne sporządzenie. Wymóg jego tworzenia dotyczy firm zatrudniających minimum 20 pracowników. Jego celem jest prawne unormowanie porządku wewnętrznego w danej firmie oraz odpowiadające jego potrzebom ustalenie obowiązków pracowników. Z treścią regulaminów powinni być zapoznani wszyscy pracownicy, jednak sposób i forma informowania pracowników jest wewnętrzną sprawą każdej  firmy.

Proponujemy naszym klientom usługę sporządzania oraz audytu istniejących już regulaminów pracy. Przed wejściem w życie, regulaminy muszą być podpisane przez dyrektora oraz uzyskać akceptację przez upoważniony organ.

Zastępstwo pracowników kadrowo-płacowych

Zastępstwo pracowników kadrowo-płacowych ma zwykle zastosowanie w przypadku długotrwałych nieobecności. Celem tej usługi jest pomoc firmom w sytuacjach awaryjnych, gdy np. pracownik działu kadr i płac lub biuro rachunkowe, z różnych przyczyn, nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków. Nasi specjaliści mogą wówczas dokonać  szczegółowej analizy bieżących spraw oraz zweryfikować wszelkie nieprawidłowości. Zajmiemy się kompleksową obsługą kadrowo-płacową do momentu powrotu osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Tego rodzaju usługa pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją, wdrożeniem oraz szkoleniem  nowego pracownika.

 Pozyskiwanie pracowników (rekrutacja i selekcja)

Pomagamy naszym klientom w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska niskiego, średniego i wyższego szczebla. Naszymi klientami są głównie firmy z kapitałem zagranicznym,  działające w różnych dziedzinach gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów, ich wiedzy na temat polskiego rynku pracy i źródeł pozyskiwania pracowników, możemy dotrzeć do najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Korekty deklaracji ZUS

Nasze biuro zajmuje się przygotowaniem różnego rodzaju deklaracji przekazywanych do ZUS. Sporządzamy  dokumenty dotyczące m.in. przywrócenia terminu opłacania składek czy  korekty dokumentów przekazanych:

Realizowane przez nas korekty deklaracji ZUS obejmują m.in:

Zajmujemy się również przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ustalenia kapitału początkowego.

Transgraniczne delegowanie pracowników

Usługa skierowana jest do cudzoziemców uzyskujących dochody na terenie Polski oraz do podmiotów działających na terenie Polski i dokonujących wypłaty świadczeń na rzecz cudzoziemców.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie prawidłowego wypełniania ustawowych obowiązków w ciągu roku podatkowego oraz po jego zakończeniu.

Zakres usługi obejmuje:
 1. W ciągu roku podatkowego:
  1. Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, w tym:
  2. Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS na terenie Polski;
  3. Wsparcie w ustaleniu miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskaniu certyfikatów rezydencji podatkowej;
  4. Analiza umowy o pracę w celu ustalenia wysokości przychodów należnych w Polsce osobie oddelegowanej;
  5. Wsparcie dotyczące zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania NIP oraz/lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP dla osoby oddelegowanej i/lub małżonka;
  6. Kalkulacja wysokości zaliczki podatkowej za dany miesiąc;
  7. Realizowanie przelewów wynagrodzeń i podatku;
  8. Przygotowanie informacji do działu księgowego o wysokości wynagrodzenia ogółem.
 1. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:
  1. Analiza stanu faktycznego pod kątem stwierdzenia istnienia lub braku obowiązku ubezpieczeniowego;
  2. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS;
  3. Kalkulacja wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, wypełnienie i przekazanie deklaracji za dany miesiąc;
  4. Realizowanie przelewów ZUS.
 1. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych, w tym:
  1. od dochodów ze stosunku pracy lub przychodów z osobiście wykonywanej działalności uzyskanych w Polsce i za granicą z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych;
  2. od dochodów kapitałowych;
  3. od dochodów związanych z obrotem nieruchomości;
  4. w zakresie wspólnych rozliczeń podatkowych (z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko).

Więcej informacji na temat oferowanego wsparcia  można uzyskać kontaktując się z nami.