Ludzie

Ostatni etap wdrażania PPK! Czy wszyscy muszą je tworzyć?

Z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem utworzenia PPK została objęta IV – ostatnia grupa pracodawców czyli podmioty zatrudniające nie więcej niż 19 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych.

 

Ustawa o PPK przewiduje kilka wyjątków. Niżej wymienione podmioty nie muszą wprowadzać PPK:

 • mikroprzedsiębiorcy – jeżeli spełniają jednocześnie poniższe warunki:
  • wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z PPK;
  • zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo przedsiębiorców, w co najmniej jednym roku, z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnione są łącznie poniższe warunki:
   • średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 pracowników;
   • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • pracodawcy, u których przed datą objęcia obowiązkiem tworzenia PPK funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny za składkami w wysokości minimum 3,5 % oraz udziałem pracowniczym minimum 25 % (przy czym pierwsza wpłata musi nastąpić przed dniem podlegania przepisom ustawy o PPK)
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą ( pod warunkiem, że nie zatrudniają pracowników).

 

Przypominamy, że Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rządowy program długoterminowego oszczędzania dla pracujących Polaków. Gromadzone środki są prywatne i dziedziczone. W związku z prognozami niskich świadczeń emerytalnych dla Polaków w przyszłości,  PPK ma stanowić zabezpieczenie finansowe na emeryturze.

Miesięczna wplata za uczestnika PPK składa się z:
 • od 2 do 4% pensji pracownika brutto – potrącane z wynagrodzenia pracownika,
 • od 1,5% do 4% wynagrodzenia pracownika brutto – dopłata pracodawcy.

Jeżeli pracownik nie zrezygnuje z oszczędzania, otrzyma od Państwa wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłaty roczne (240 zł).

Terminy na zawarcie umów:

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

 • umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
 • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Dla pozostałych podmiotów:

 • umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
 • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.
Proces wdrażania PPK w firmie można podzielić na kilka etapów:
 • Przygotowanie kadrowe i informatyczne oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników. Na tym etapie warto skorzystać z bezpłatnych szkoleń, które są organizowane przez PFR Portal PPK, online i stacjonarnie.
 • Wybór instytucji finansowej, która będzie gromadzić, zarządzać i inwestować środki w PPK. Wyboru dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją pracowników.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie.
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z wybraną instytucją finansową.
 • Ostatnim etapem jest terminowe odprowadzanie wpłat oraz prowadzenie i archiwizacja dokumentacji. Wpłaty należy obliczać i pobierać począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Wpłaty do instytucji finansowej należy przekazywać w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Przepisy ustawy o PPK przewidują kary finansowe dla pracodawców w wysokości od 1 000zł do 1 000 000 zł. Kary będą nakładane w sytuacji gdy pracodawca:
 • nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie;
 • nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie;
 • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia;
 • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
Ponadto przewidziana jest kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u  danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK) za nie dopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mojeppk.pl