Na czym polega audyt?

Na czym polega audyt?

Audyt to niezależne badania wybranej organizacji, skupiające się albo na konkretnym segmencie, albo na całej działalności firmy. Badanie przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na ogólnie przyjętych normach i przepisach prawnych, ale również na wewnętrznych standardach danej firmy. Za pomocą audytu można również ocenić przyszły kierunek rozwoju działalności czy szanse na pozytywne przyjęcie planowanych zmian.

Należy pamiętać, aby proces ten był przeprowadzony przez niezależną i odpowiedzialną osobę. Tylko odpowiedni audytor zapewni autentyczne wyniki badania, pozwalające na rzeczywiste zmiany i rozwój firmy.

W zależności od badanego obszaru wyróżnia się różne rodzaje audytów. W firmie można przeprowadzić audyt kontraktów, dostawców, procesów zakupowych, bezpieczeństwa danych, jakościowy, operacyjny itp. Jednym z ciekawszych rodzajów tego procesu jest DueDiligence, dokładnie analizujące wartość danego przedsiębiorstwa.

Audytor, przeprowadzając badanie, korzysta ze specjalistycznych metod, pozwalających mu na obiektywną ocenę firmy. Dzięki temu jest w stanie określić, które elementy przedsiębiorstwa wymagają poprawy. Wśród metod wykorzystywanych w audycie, wyróżnić można analizę porównawczą lub wywiad. Poprzez monitorowanie i analizę działań firmy, audytor może skutecznie ocenić organizację przedsiębiorstwa oraz obszary, które wymagają zmian lub poprawy.

Dzięki zweryfikowaniu zebranych informacji z normami, przepisami prawnymi, standardami oraz prowadzoną przez firmę dokumentacją, można skutecznie wdrażać zmiany, pozwalające na lepszą organizację pracy.

Sam audyt powinno się przeprowadzać według określonego schematu. Zazwyczaj przyjmuje się, że badanie rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, na którym ustala się wszystkie szczegóły procedury. Następnie przegląda się dokumentację i przystępuje do prowadzenia działań audytowych. Po zakończeniu badania, sporządzany jest opis, uwzględniający wszystkie zauważone nieprawidłowości. Gdy raport zostanie zatwierdzony i rozpowszechniony, można przystąpić do wdrażania zmian w firmie.

Kto i kiedy może przeprowadzić audyt?

Audyt można podzielić również ze względu na stronę, która przeprowadza badanie. Jeżeli firma sama kontroluje własny system, to takie działanie nazywa się audytem pierwszej strony (wewnętrznym). Kiedy firma przeprowadza audyt swojego dostawcy lub jest badana przez swojego odbiorcę, to jest to tzw. audyt drugiej strony (zewnętrzny). Jeżeli firmę bada niezależna organizacja, mogąca przydzielić certyfikaty, to jest to audyt trzeciej strony (również zewnętrzny).

Procedurę tą najczęściej przeprowadza się w momencie, gdy zostaną wykryte nieprawidłowości w firmie. Pozwala to na znalezienie źródła problemu i przeciwdziałanie mu. Można natomiast przeprowadzać go również regularnie tak, aby na bieżąco wskazywał zarówno nieścisłości, jak i możliwe kierunki rozwoju. Audyt trzeciej strony przeprowadza się najczęściej w sytuacji, gdy firma chce uzyskać konkretny certyfikat, podkreślający spełnianie przez nią danych norm.

Audyt księgowy

Audyt księgowy polega sprawdzeniu poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego jednostki. Niezależni audytorzy sprawdzają prawidłowość ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami prawa jak ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, kodeks handlowy.

Taki audyt może być zlecony przez Zarząd, Radę Nadzorczą czy właścicieli danej jednostki.

Dzięki temu można ocenić na ile dane które dostarcza księgowość były prawidłowe, wyeliminować wykryte błędy w przyszłości i ograniczyć stwierdzone ryzyka.