Konsulting

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to analiza procesów oraz poszczególnych działań zachodzących w przedsiębiorstwie. W zależności od Państwa potrzeb, oferujemy pomoc zarówno w zaprojektowaniu i wdrożeniu od podstaw procesów kontroli wewnętrznej, jak również w dokonaniu przeglądu i oceny funkcjonujących już procesów. Nasi specjaliści dokonają analizy i dokumentacji procesów, identyfikacji ryzyk i adresujących je kontroli wewnętrznych, a także przeprowadzą testy działania tych kontroli.

W wyniku tych prac otrzymają Państwo raport, zawierający nasze  rekomendacje w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych polega na połączeniu sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, funkcjonujących odrębnie na rynku, ale powiązanych kapitałowo, i takim ich przedstawieniu, jak gdyby działały one jako jeden podmiot gospodarczy.

Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga szczególnych umiejętności i wiedzy. Nie jest konieczne, by w każdej jednostce dominującej był pracownik, który takie sprawozdanie sporządzi. Co więcej, znalezienie odpowiedniego specjalisty nie jest proste. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uczestniczymy aktywnie w procesie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Po ustaleniu, które spółki muszą zostać uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, opracowujemy arkusze konsolidacyjne i kalkulujemy korekty oraz wyłączenia konsolidacyjne, a następnie sporządzamy skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Na życzenie Klientów oferujemy również usługi doradcze w zakresie organizacji procesu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące weryfikację zasad sporządzania sprawozdania skonsolidowanego i kompletności zgromadzonej dokumentacji konsolidacyjnej.

Audyt organizacyjny

Usługa ta pozwala na zoptymalizowanie działalności poszczególnych działów w Państwa firmie. Ma to na celu między innymi całkowitą reorganizację działów i usprawnienie przepływu informacji między nimi.

Celem audytu organizacyjnego jest uregulowanie i usystematyzowanie wewnętrznych procedur wpływających na system zarządzania pracą w firmie oraz polepszenie jakości badanych procesów. Usługa audytu organizacyjnego pozwala ocenić m.in.:

Badanie realizowane jest w oparciu o dokumentację oraz wywiady z pracownikami i kadrą zarządzającą. Po jego zakończeniu, sporządzamy raport wraz ze stosownymi wytycznymi dla firmy.

Transakcje i restrukturyzacje

Restrukturyzacja jest procesem związanym z poprawą wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Zmiany zachodzące podczas restrukturyzacji mają na celu przywrócenie w przedsiębiorstwie równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej. Jest ona procesem złożonych zmian w przynajmniej jednym z trzech wymiarów organizacji, takich jak: zakres działania, struktura kapitałowa lub organizacja wewnętrzna firmy. Restrukturyzacja nie musi koniecznie dotyczyć całego przedsiębiorstwa, ale jedynie pewnego obszaru funkcjonowania.

Restrukturyzacja ma na celu zapobieganie likwidacji przedsiębiorstwa bądź nadanie firmie nowego kierunku rozwoju. W tym kontekście można mówić o restrukturyzacji naprawczej i restrukturyzacji rozwojowej.

Restrukturyzacja naprawcza polega na wyciągnięciu spółki z trudnej sytuacji gospodarczej i jako usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy pomimo dużego potencjału osiągają złe wyniki i są zagrożeni utratą płynności, a nawet bankructwem.

Restrukturyzacja rozwojowa dotyczy przedsiębiorstw w dobrej sytuacji, ale rozwijających się wolniej niż mogłyby, biorąc pod uwagę posiadane aktywa. Oferowana usługa polega na zdynamizowaniu rozwoju przedsiębiorstwa przez wykorzystanie istniejących szans.

Wszystkie restrukturyzacje przedsiębiorstw przeprowadzamy w sposób kompleksowy. Nasze usługi obejmują zarówno analizę przedsiębiorstwa i jego otoczenia, określenie celów spółki, stworzenie planu restrukturyzacji oraz pozyskanie niezbędnych zasobów do jego zrealizowania. Pomagamy przedsiębiorcom odkryć potencjał ich firm i zbudować nową, korzystną pozycję rynkową.

Wyceny przedsiębiorstw

Wycena ma na celu dostarczenie rzetelnej i wiarygodnej, a jednocześnie przygotowanej przez niezależny podmiot, informacji o przedmiocie wyceny.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza nieustannie wpływa na wartość poszczególnych składników majątku, jak również całych przedsiębiorstw. Na wartość przedsiębiorstwa wpływają m.in.: składniki niematerialne, udział w rynku, prognoza wyników, procentowa stopa dyskontowa, aktualny poziom cen instrumentów finansowych. Dlatego też w trakcie wyceny należy odpowiednio dobrać metody, które pozwolą jak najlepiej określić rzeczywistą wartość wycenianego podmiotu.

Wycena dokonywana przez nasz zespół opiera się na aktywnej współpracy z przedstawicielami wycenianego przedmiotu, która prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta.

Odpowiedni dobór metody wyceny stanowi najistotniejszy element procesu oszacowania rzeczywistej wartości godziwej i musi być dopasowany do celu oraz przedmiotu wyceny. Stosujemy wyłącznie sprawdzone i powszechnie uznawane metody wyceny oparte na międzynarodowych standardach.

Podmiot zlecający wycenę otrzymuje od nas raport zawierający charakterystykę przedmiotu wyceny, założenia dotyczące wyceny oraz wycenę przeprowadzoną wytypowanymi wcześniej metodami wraz z ostateczną wartością jej przedmiotu.

Poszukiwanie źródeł finansowania

Firmy bez względu na wielkość stają niekiedy przed widmem problemów finansowych, co powoduje, że ich właściciele poszukują dodatkowych środków pieniężnych na realizację swoich  projektów. W poszukiwaniu źródeł finansowania dla firmy ważna jest identyfikacja potrzeb finansowych charakterystycznych dla każdego etapu rozwoju firmy. Taka analiza pomoże lepiej wybrać osoby lub instytucje, które mogłyby finansować Państwa przedsięwzięcie na danym etapie rozwoju.

Proponujemy pomoc w uzyskaniu źródeł finansowania poprzez m.in. sporządzanie business planów oraz negocjacje z bankami.

Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi zarówno w kraju jak i za granicą, tj. bankami, funduszami inwestycyjnymi, firmami leasingowymi, inwestorami prywatnymi, etc.

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia są działaniami stosowanymi przez przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Ich skutkiem może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele, wspólnie zaistnieć na rynku (fuzja) lub nabyć taką ilość udziałów jednego przedsiębiorstwa przez drugie, by przejąć kontrolę nad jego całością, wynikiem czego wykupiona firma zostaje w pewien sposób włączona w struktury jednostki przejmującej (przejęcie). Stronami fuzji i przejęć mogą być przedsiębiorstwa zupełnie różne pod względem sposobu zarządzania, kultury organizacyjnej czy systemów wartości, stąd sukces takiej operacji uzależniony jest od tego, jak skutecznie potrafią się one ze sobą zintegrować. Proponujemy Państwu wsparcie w zarządzaniu procesami fuzji i przejęć.

Wsparcie w inwestycjach

Jednym z obszarów naszego działania jest aktywne promowanie przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich działalności, zaczynając od osób rozpoczynających prowadzenie własnej firmy, poprzez podmioty intensywnie rozwijające się, po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji, szukające nowych pomysłów i rozwiązań.

Nasza oferta obejmuje: