kod zawodu

Kod zawodu w zgłoszeniu do ZUS

Począwszy od 16 maja 2021 r. płatnicy składek będą mieli obowiązek umieszczania kodu zawodu w formularzach  zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS (tj. ZUA i ZZA).

W konsekwencji konieczne stało się dostosowanie obecnie stosowanych formularzy zgłoszeniowych. Stosowne zmiany zostały zawarte w projekcie Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów:

  • w druku ZUA kod zawodu będzie umieszczany w bloku X w polu nr 1 ( dotychczas pole to było nieedytowalne);
  • w druku ZZA kod zawodu będzie umieszczany w bloku V pole nr 2.

Wprowadzenie obowiązku umieszczania dodatkowych informacji w  zgłoszeniu do ubezpieczeń, ZUS uzasadnia tym, że dane o wykonywanym zawodzie będą służyć badaniom statystycznym, analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

 

Powyższy obowiązek został wprowadzony ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza 3.0).