Na czym polega Due Diligence?

Due diligence

Due diligence to kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa, które z reguły zlecane jest przez zewnętrznego inwestora, zainteresowanego kupnem firmy. Chce on sprawdzić, czy oferta jest rzeczywiście korzystna. Kontrola obejmuje całe przedsiębiorstwo, dając całościowy obraz firmy. Wykonują ją zewnętrzni specjaliści.

W trakcie badania due diligence sprawdza się i ocenia kondycję przedsiębiorstwa, aby ocenić jego mocne i słabe strony w następujących obszarach :

  • Finansową
  • Handlową
  • Prawną
  • Podatkową
  • Technologiczną

Analiza finansowa

Ocena podstawie danych ze sprawozdania finansowego, zestawienia obrotów i sald, zapisów księgowych i dokumentów księgowych. Celem jest sprawdzenie poprawności danych wynikających z ksiąg rachunkowych, ocena prawidłowości stosowania polityki rachunkowości i skorygowanie danych o wykryte błędy. Dane te służą często do przygotowania planów finansowych na następne lata, które są też podstawą do wyliczenia wartości przedsiębiorstwa i kalkulacji ceny ofertowej przez potencjalnego inwestora.

Analiza handlowa

Ocena podpisanych umów z dostawcami i klientami, analiza ryzyk, warunków transakcji.

Analiza prawna

Ocena historii i aktualnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa – analiza umowy spółki i prawidłowości postępowań Zarządu, uchwała Zgromadzenia Wspólników.

Analiza praw własności, patentów, pozwoleń, znaków towarowych, spraw sądowych.

W przypadku posiadanych nieruchomości i gruntów analiza prawna dokumentów dotyczących własności oraz realizacji wymogów dotyczących ich użytkowania.

W ramach tej analizy sprawdza się też dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowy o pracę (w szczególności z Zarządem i Dyrekcją przedsiębiorstwa), systemy premiowania, uchwały o powołaniach osób (zarząd, prokurent).

Na czym polega Due Diligence?

Analiza podatkowa

Ocena transakcji przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo pod względem ich prawidłowego rozliczenia w podatku VAT i dochodowym.

Analiza podatków lokalnych i innych opłat dotyczących przedsiębiorstwa.

Analiza aktualnych sald z urzędem skarbowym, ZUS, urzędem miasta + otrzymania zaświadczeń o niezaleganiu.

Analiza technologiczna

Ocena stopnia nowoczesności parku technologicznego, stopnia jego wykorzystania i planów zagospodarowania w przyszłości.

Ocena potrzebnych planów inwestycyjnych w tym obszarze.

Pozwala to określić, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z transakcji jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji oraz służą do wykonania wyceny tego przedsiębiorstwa w celu przedłożenia oferty kupna.

Do przeprowadzenia badania due diligence angażuje się wykwalifikowane w tych obszarach osoby, zwykle biegłych rewidentów, rzeczoznawców, prawników lub doradców podatkowych. Sam proces przeprowadzania badania najczęściej polega na analizie dotychczasowej dokumentacji podmiotu gospodarczego, także treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Głównym celem przeprowadzenia analizy due diligence jest zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. Due diligence nie należy mylić z audytem, który z reguły obejmuje jeden obszar kontroli i wynika z wewnętrznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa. Due diligence nie powinno być także traktowane jako zielone światło dla transakcji – jeśli do niej nie dojdzie, może posłużyć jako budulec, potrzebny do optymalizacji działania firmy. W każdej instytucji analiza due diligence przebiega trochę inaczej. Wynika to z odmiennych warunków w jakim działa dane przedsiębiorstwo.

W większości przypadków analizę due diligence zleca firma zainteresowana kupnem, choć zleceniodawcą może być również firma przejmowana. Dzięki badaniu firma przejmowana może wyeliminować potencjalne zagrożenia, które mogłyby zniechęcić inwestora.