ojciec z dzieckiem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 25 kwietnia 2021 r.

Od 12 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. przedłużono o kolejne dwa tygodnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Obowiązuje on na tych samych zasadach, co w dniach od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie wydłużono do 18 kwietnia 2021 r. okres konieczności zapewnienia przez placówki opiekuńczo-wychowawcze opieki dzieciom osób:

 • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonujących działania ratownicze,
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

Ponadto w okresie od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego mają obowiązek zapewnić opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zmieniły się

Więcej informacji znajduję się na stronię https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-25-kwietnia-2021-r_/3933776

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 655)

AKTUALIZACJA

Od 19 kwietnia 2021 r. zostały otwarte żłobki i przedszkola. W konsekwencji rodzicie dzieci uczęszczających do tych placówek nie mają prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres 19-25 kwietnia 2021 r. Osoby, które wnioskowały o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia włącznie, świadczenia otrzymają jedynie za okres do 18 kwietnia 2021 r.

Jednak w sytuacji gdy po 19 kwietnia 2021 r. nastąpi nieprzewidziane zamknięcie żłobka / przedszkola  lub będzie ograniczone ich funkcjonowanie w związku z COVID-19, rodzice będą mogli ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W celu wypłaty zasiłku za okres do 25 kwietnia 2021 r. rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres, w jakim placówka jest zamknięta.

W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym (uczęszczającym do szkoły) lub osobą dorosłą niepełnosprawną, ze względu na dalsze zamknięcie placówek (lub ich ograniczone funkcjonowanie) rodzice/opiekunowie nadal mogą korzystać z prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego  na podstawie wcześniej złożonych wniosków.