matka z dziećmi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 9 maja 2021

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego została przedłużona o okres od 26 kwietnia 2021 roku do 9 maja 2021 roku.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zmieniły się.

Od 26 kwietnia 2021 r. część uczniów klas I-III wraca do nauki stacjonarnej w trybie hybrydowym. Rodzice tych dzieci będą nadal mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego jedynie w okresie kiedy dziecko będzie uczyło się w trybie zdalnym. Szczegółowy harmonogram powrotu uczniów do szkół znajduje się na stronie : link

Ponadto została utrzymana  zasada (w związku z otwarciem od 19 kwietnia 2021 r. żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz podmiotów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego), iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka jest otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych, dla których szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia dzieciom pracowników (uczęszczającym do klas I – III dzieciom) opieki. Jeżeli rodzice nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez szkołę, przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Analogicznie jeżeli rodzice skorzystają z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie mają prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 751),

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651, 701, 752).