rodzina

Dodatek solidarnościowy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatek solidarnościowy

W ramach działań antykryzysowych od 21 czerwca 2020 r. osoby bezrobotne, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie, mogą składać wniosek o dodatek solidarnościowy. Warunkiem otrzymania świadczenia jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Na czas pobierania dodatku solidarnościowego urząd pracy zawiesi wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji o dodatku solidarnościowym na stronie ZUS

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dziennik Ustaw poz. 1068).

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Uchwalona przez Sejm 19 czerwca br. ustawa – tzw. tarcza 4.0, która weszła w życie 24  czerwca br.  z mocą obowiązującą od 25 maja br.  wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje w okresie od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad   dzieckiem do lat 8, wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Więcej informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym  na stronie ZUS 

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

[2] Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).

AKTUALIZACJA – Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca 2020 r.

26 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wydłużenia o kolejny okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek będzie przysługiwał od 29 czerwca 2020 do 12 lipca 2020 między innymi w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zasiłek będzie przysługiwał także w przypadku podjęcia przez rodziców / opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług wyżej wymienionych placówek i dalszym osobistym sprawowaniu opieki.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1108)