rewident biegły

Czym się zajmuje biegły rewident?

Podstawowym zadaniem biegłego rewidenta jest dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych instytucji lub firmy. Osoba, która chce wykonywać tę profesję, musi posiadać nie tylko szeroką wiedzę, ale również odpowiednie doświadczenie i uprawnienia zawodowe. Ich uzyskanie jest możliwe przez przystąpienie do egzaminu państwowego.

Kim jest się biegły rewident?

Biegły rewident zajmuje się przeprowadzaniem czynności związanych z rewizją finansową. Jest to audyt finansowy w postaci badania sprawozdań finansowych firmy lub instytucji. Jego celem jest ustalenie, czy konkretna jednostka rzetelnie i niewadliwie przedstawia swoją sytuację finansową, majątkową i wypracowany wynik finansowy. Rewizje finansowe mogą być narzucane przez prawo lub zlecane w celu usprawnienia działania firmy.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21.06.2017 roku, biegłym rewidentem może zostać osoba:

 • fizyczna, która prowadzi swoją działalność gospodarczą;
 • współpracuje z firmą audytorską na podstawie umowy o pracę lub zlecenie;
 • będąca wspólnikiem firmy audytorskiej, czyli podmiotu, który jest uprawniony do badań sprawozdań finansowych.
biegły rewident

Czym zajmuje się biegły rewident?

Biegły rewident, oprócz audytów sprawozdań finansowych, zajmuje się również innymi kwestiami. Posiada on uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz prowadzenia doradztwa z zakresu podatkowego i prawnego. Można zamówić u niego ekspertyzę lub opinię do konkretnej operacji finansowej. Biegły rewident może również prowadzić szkolenia z zakresu rachunkowości lub podatków, a także przewodniczyć w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym. Jego kwalifikacje umożliwiają mu także reprezentację podatnika wobec organów skarbowych i podatkowych, sporządzanie deklaracji i zeznań oraz przygotowywanie i analizowanie pism lub aktów prawnych.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać biegły rewident?

Aby osoba mogła pracować w zawodzie biegłego rewidenta, musi zostać wpisana do rejestru biegłych rewidentów. W tym celu musi spełniać szereg następujących warunków:

 • korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończyć studia wyższe w kraju lub za granicą;
 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości oraz co najmniej dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej pod kierownictwem biegłego rewidenta;
 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej (lub uzyskać zwolnienie z odbycia praktyki) oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie UE albo
 • odbyć 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej – przy czym spełnienie tych warunków stwierdza Komisja Egzaminacyjna albo
 • uzyskać zwolnienie z praktyki i aplikacji w przypadku, gdy posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła umiejętności wymagane od biegłych rewidentów– przy czym spełnienie tego warunku stwierdza Komisja Egzaminacyjna.
 • zdać egzamin końcowy odbywający się przed Komisją Egzaminacyjną (zakres zagadnień znajduje się w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach);
 • zdać egzamin dyplomowy przed Komisją Egzaminacyjną;
 • złożyć ślubowanie przed prezesem lub innym upoważnionym do tego członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Proces ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta może trwać 3-4 lata.