kobieta trzymająca dokumenty

CRBR – ustawa wdrażająca dyrektywę UE 2015/849

W dniu 13 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. implementująca dyrektywę UE 2015/849. Na jej podstawie został utworzony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Powstanie tego Rejestru związane jest z nowym obowiązkiem – zgłaszania danych beneficjenta rzeczywistego.

Obowiązek dokonywania zgłoszeń beneficjenta rzeczywistego dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13.10.2019 r., były zobligowane do dokonania zgłoszenia w CRBR w terminie 6 miesięcy, tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r. Termin ten jednak –  z uwagi na sytuację wywołaną COVID-19, został przesunięty do dnia 13 lipca 2020 r.

Spółki nowe, zarejestrowane po dniu 13.10.2019 r., mają 7 dni roboczych od wpisu w KRS na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Ponadto zgłoszeniu w CRBR podlegają zmiany wszystkich danych ujawnianych w rejestrze. Termin na dokonanie- 7 dni roboczych od zaistnienia zmiany.

Ustawodawca przewidział dotkliwe sankcje za niedopełnienie powyższego obowiązku. Za niedokonanie zgłoszenie (a także podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz brak aktualizacji zgłoszonych danych) grozi kara pieniężna w wysokości do 1 000 000 zł.

Problem praktyczny:

Spółki powinny zgłosić zmiany co do beneficjentów rzeczywistych w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia zmian. Może być to jednak problematyczne w praktyce. W sytuacji zaistnienia zmian w strukturach kapitałowych spółek-matek czy innych podmiotów z grupy, które będą wpływały na informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego w polskiej spółce, spółka polska może dowiedzieć się o zmianach już po upływie tego 7-dniowego terminu, jeśli w ogóle.

Brak takiej wiedzy nie zwalnia jednak spółki z obowiązku zgłoszenia i odpowiedzialności za brak zgłoszenia.

 

 

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych