lekarka

Badania lekarskie pracowników w sytuacjach kryzysowych

Badania lekarskie pracowników – najważniejsze informacje:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), zwana specustawą, wprowadziła następujące uregulowania dotyczące badań profilaktycznych pracowników:

 

1. Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii został zawieszony obowiązek:

  • wykonywania przez pracowników badań okresowych oraz wydawania skierowań na te badania,
  • pracownikom zatrudnionym w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających badań lekarskich także po zaprzestaniu pracy w takich warunkach lub rozwiązaniu stosunku pracy,
  • wykonania badań lekarskich przeprowadzanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140),
  • poddania się przez pracownika badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39k ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140),
  • przejścia przez maszynistę okresowych badań lekarskich i psychologicznych (art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.).

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracodawca i pracownik są zobowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych badań i wykonać je w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

3. Nie został zawieszony obowiązek wykonywania badań wstępnych i kontrolnych. Wprowadzono jednak zmiany dotyczące sposobu ich wykonania:

  • w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci ważność po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • lekarz może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza należy przechowywać w aktach  osobowych pracownika.

W razie niewykonania badań wstępnych czy kontrolnych pracodawca nadal nie może dopuścić pracownika do pracy.

4. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Pracownik będzie więc musiał je wykonać w ciągu 60 dni po odwołaniu stanu epidemii.

Zachęcamy do zapoznania się z szeregiem porad dotyczących działalności firm w tym trudnym okresie: